Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Ulang Tahun

Assalamualaikum wr wb.

Bapa, ibu miwah saderek sadayana anu ku simkuring dipihormat.

Kalayan asma Allah Nu Maha Welas tur Nu Maya Asih. Langkung ti payun widian simkuring ngadugikeun hatur sewu nuhun kana saniskanten perhatosan bapa-bapa, ibu-ibu sareng saderek sadaya anu parantos kersa ngaluuhan kana uleman simkuring ieu.

Shalawat sinareng salam mugi tetep disanggakeun ka panutan urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad SAW, sareng ka kulawargina, para sahabatna tug dugi ka urang sadayana anu mugi-mugi kawuwuh rahmat sareng kasalametanana. Dupi maksad uleman simkuring ieu taya sanes kanggo sukuran pangemut dinten dibabarkeunna pun anak wasta (nama anak) dina tepang taun anu ka (umur anak). 

Tujuan simkuring ngayakeun paremutan ieu sanes kanggo ngogo pun anak atawa miceun rijki sakedik anu taya gunana. Nanging simkuring ngayakeun acara ieu nyaeta kanggo langkung ngemut-ngemut kawajiban simkuring salaku sepuhna sareng kawajiban pun anak. 

Tangtos janten kahoyong urang sadaya, nyaeta hoyong gaduh putra anu soleh anu dipirido ku Allah SWT. Luyu kana salah sawios katerangan anu kaunggel dina hadits Rasululloh, anu unggelna:

"Upama maot anak adam (manusa) mangka pegat sagala amalna kajaba tilu perkara, (nyaeta) shodaqoh jariyah, ilmu anu mamfaat, boga anak anu sholeh anu ngadu'akeun janu jadi indung bapana".

Pamungkas, tangtos aya kakirangan boh dina panampian atanapi tuang leueutna, simkuring neda sihapunten ka para wargi sadaya.

Mudah-mudahan Allah SWT masihan kaberkahan kana sadaya permaksadan ieu. Amin ya mujibas sailin, walhamdu lillah Rabbil 'alamin

Pidato Bahasa Sunda - Acara Ulang Tahun, Ini adalah contoh teks pidato bhs sunda bertemakan perayaan hari ulang tahun, contoh Naskah pidato sunda peringatan ulang tahun ini ditulis sebagai bahan referensi untuk anda yang ingin menulis teks pidato berbahasa sunda dengan hari ulang tahun untuk keperluan tugas - tugas sekolah atau yang lainya, Berikut contoh pidato sunda - perayaan hari ulang tahun seperti dibawah ini.

Semoga contoh teks naskah "pidato sunda - perayaan ulang tahun" di atas dapat membantu dan mempermudah anda sekalian dalam menulis dan mengerjakan tugas, tugas sekolah dan lainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan contoh pidato ultah bahasa sunda ini. Good Luck !

Prev - Pidato Bahasa Sunda Singkat - Tentang Kebesihan