Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Hari Kemerdekan

Diposkan oleh Pidato ku

Contoh Pidato Bahasa Sunda -  Hari Kemerdekan, Contoh naskah biantara - Hari kemerdekaan Ini adalah contoh teks pidato bhs sunda bertemakan kemerdekan Indonesia, contoh Naskah biantara sunda tentang kemerdekaan 17 agustus ini ditulis sebagai bahan referensi untuk anda yang ingin menulis teks biantara berbahasa sunda dengan tema kebersiahan sekolah untuk keperluan tugas-tugas sekolah atau yang lainya, Berikut contoh naskah pidato sunda - Kemerdekaan RI seperti dibawah ini.
Assalamualaikum.wr.wb

Bapak kapala sakola anu ku simkuring dipikahormat, bapak/ibu guru anu dipikahormat sareng hadirin tamu uleman nu ku simkuring dipikahormat saderek sadaya ti kelas tilu sareng adi-adi kelas hiji anu ku simkuring dipikacinta.

Puji syukur urang sanggakeun ka tuhan nu maha esa anu geus ngalimpahkeun rahmat na ka urang sadaya jeung urang tiasa kumpul didieu dina kaayaan sehat walafiat.

Hadirin anu salinggih
Pikeun nyambut HUT kemerdekaan indonesia anu ka-65 pendidikan anu tos aya salama ieu, hayu urang tingkatkeun pelajaran anu leuwih bermutu sareng pangajaran atawa pangarahan ti guru anu propesional sarta pangarahan sareng perhatian ti orang tua.

Hadirin anu salinggih
Slain ti eta urang sadaya kudu inget ka para pajuan atawa pahlawan anu geus mempertaruhkeun jiwa ragana kanggo negara uarang nyaeta negara nega indonesia, sareng jasa-jasa guru anu geus ngabimbing urang, ngajarkeun urang sadaya pikeun urang tiasa jadi penerus bangsa anu alus atawa pikeun berguna ka bangsa jeung nagara.

Hadirin anu salinggih
Kirana teu kenging deui aya perpecahan sarta permusuhan, pembunuhan , sareng seueur deui kajadian anu sanesna. Mudah-mudahan jeung samangat ’45 urang ngabangun nagara ku sifat anu sayang-menyayangi, saling ngahormatkeun , tolong-menolong, pikeun terjalina kaharmonisan saperti nu urang harapkeun, pikeun jadi nagara anu sejahtera.

Ku kituna hayu urang sukseskeun reformasi gelombang ka-2 pikeun terwujudna kahirupan berbangsa nu makin sejahtera, demokratis, sareng berkeadilan.

Hadirin anu salinggih
Rupina cekap sakieu biantara ti simkuring.Hapunten bilih aya saur teu kaukur basa teu kareka atanapi ucap anu kirang dina larapna.

Wasslamualaikim.wr.wb
Semoga contoh teks naskah "pidato sunda - hari kemerdekaan Republik Indonesia" di atas dapat membantu dan mempermudah anda sekalian dalam menulis dan mengerjakan tugas, tugas sekolah atau yang lainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan contoh pidato - kemerdekaan bahasa sunda ini. Semoga bermanfaat. Good Luck !
More aboutContoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Hari Kemerdekan

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pendek

Diposkan oleh Pidato ku

Contoh Pidato Bahasa Sunda - Kebesihan Sekolah, Ini adalah contoh teks pidato bhs sunda bertemakan kebersihan sekolah, contoh Naskah biantara sunda tentang kebersihan ini ditulis sebagai bahan referensi untuk anda yang ingin menulis teks biantara berbahasa sunda dengan tema kebersiahan sekolah untuk keperluan tugas-tugas sekolah atau yang lainya, Berikut contoh naskah biantara sunda - Kebersihan seperti dibawah ini.
Ibu Guru ku simabdi dipihormat jeung siswa kelas X nu ku abdi dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Tuhan YME nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara.

Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.

Urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor . Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.

Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten.
Semoga contoh teks naskah "pidato sunda - kebersihan sekolah" di atas dapat membantu dan mempermudah anda sekalian dalam menulis dan mengerjakan tugas, tugas sekolah dan lainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan contoh pidato/biantara - kebersihan sekolah dengan bahasa sunda ini. Semoga bermanfaat. Good Luck !
More aboutContoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Pendek

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Hari Pendidikan Nasional

Diposkan oleh Pidato ku

Teks Pidato Bahasa Sunda - Hari Pendidikan Nasional  atau biasa disebut dengan pidato bahasa sunda Harpitnas Ini adalah contoh teks pidato bhs sunda bertemakan hari pendidikan nasional, pidato sunda  pendidikan nasional ini ditulis sebagai bahan referensi untuk anda yang ingin menulis teks pidato berbahasa sunda dengan tema pendidikan nasional untuk keperluan tugas - tugas sekolah atau yang lainya, Berikut contoh pidato sunda - tentang pendidikan nasional singkat seperti dibawah ini.
Assalamu’alaikum Wr Wb

 Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka kahidarat allah swt nu parantos masihanmangrebu-rebu nikmat, nikmat islam, nikmat iman , sareng nikmat sehat. Teu hilap salawat sarengsalam hayu urang haturkeun ka Nabi agung, Nabi Muhammad SAW ka kulawargana, kasobatna tug mugika urang salaku umatna. Ammin ya rabbal alaamin.

Hadirin anu ku sim kuring dipihormat. Kersaning Gusti Nu Maha Suci, urang sadayana tiasapatepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Mugi ieu acara téh lungsur langsar kalayan kahontalsagala anu dipimaksad. Ammin.

Maksad sim kuring di ieu tempat teh bade nerangkeun hiji materi anu temana tentang beasiswanu ayeuna nuju resep-resepna dijadikeun bahan obrolan tiap-tiap siswa SMAN 2 Kuningan, khususnakelas XII anu bade ngalanjutkeun kana perguruan tinggi. Beasiswa teh nyaeta dana atawa fasilitas anudipasihan ku pamarentah atawa aya deui anu dipasihan ku instansi-instansi sejenna anu gunana pikeunngabantu urang dina dana administrasi kuliah. Aya oge beasiswa anu dipasihan ka siswa atawa mahasiswa ku negara sejen tapi persyaratanna urang kudu aya kahayang dina diajar bahasa negarana.

Kunaon sim kuring di ieu kasempetan ngulas masalah besiswa ? Ku sabab kelas XII ayeuna tehgeus ngagaduhan titel ISO jadi urang sadaya teh kudu ngabuktikeun kumaha kaayaan jeung kemampuanurang di dunia nasional jeung dunia internasional. Contona bae SMAN 2 Cirebon anu parantosngagaduhan titel ISO leuwih awal ti SMAN 2 Kuningan, tiap taun ngirimkeun sababaraha muridnakanggo ngalanjutkeun studi atawa ngalanjutken perguruan tinggina di luar negri. Urang sadaya teh tongsampe katinggaleun, kudu tiasa ngejar tong sampe jadi sakola anu katinggaleun sagala informasi jeungteknologi na.

Alhamdulillah saminggu katukang sim kuring nerima hiji informasi nyaeta 3 siswa SMANDAmeunang beasiswa ti tilu negara anu eusi beasiswana nyaeta ngalanjutken kuliah 4 tahun jeung sagalabiayana ditanggung ku negara pengirim beasiswa. Tilu siswa eta teh nyaeta ; Adam Maulanaditawarkeun beasiswa kanggo ngalanjutkeun ka Australia, Moh. Enjom ditawarkeun beasiswa kanggongalanjutkeun di Ethiopia, sareng nu terakhir nyaeta Rizki Puji Gustian ditawarkeun beasiswa kanggongalanjutkeun di Jepang.

Ku kituna semoga hiji hal ieu teh tiasa dijadikeun motivasi kanggo ngejar cita-cita urang. Mungsakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu, bilih aya cariosan anu teumernah dina manah, neda dihapunteun. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahaneta ti sim kuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun.

Wassalamualaikum Wr Wb
Semoga contoh teks naskah "pidato sunda - hari pendidikan nasional" di atas dapat membantu dan mempermudah anda sekalian dalam menulis dan mengerjakan tugas, tugas sekolah dan lainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan contoh pidato pendidikan nasional dengan bahasa sunda ini. Semoga bermanfaat. Good Luck !

Prev - Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Tentang Pendidikan Singka
More aboutContoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Hari Pendidikan Nasional

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Ulang Tahun

Diposkan oleh Pidato ku

Pidato Bahasa Sunda - Acara Ulang Tahun, Ini adalah contoh teks pidato bhs sunda bertemakan perayaan hari ulang tahun, contoh Naskah pidato sunda peringatan ulang tahun ini ditulis sebagai bahan referensi untuk anda yang ingin menulis teks pidato berbahasa sunda dengan hari ulang tahun untuk keperluan tugas - tugas sekolah atau yang lainya, Berikut contoh pidato sunda - perayaan hari ulang tahun seperti dibawah ini.
Assalamualaikum wr wb.

Bapa, ibu miwah saderek sadayana anu ku simkuring dipihormat.

Kalayan asma Allah Nu Maha Welas tur Nu Maya Asih. Langkung ti payun widian simkuring ngadugikeun hatur sewu nuhun kana saniskanten perhatosan bapa-bapa, ibu-ibu sareng saderek sadaya anu parantos kersa ngaluuhan kana uleman simkuring ieu.

Shalawat sinareng salam mugi tetep disanggakeun ka panutan urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad SAW, sareng ka kulawargina, para sahabatna tug dugi ka urang sadayana anu mugi-mugi kawuwuh rahmat sareng kasalametanana. Dupi maksad uleman simkuring ieu taya sanes kanggo sukuran pangemut dinten dibabarkeunna pun anak wasta (nama anak) dina tepang taun anu ka (umur anak). 

Tujuan simkuring ngayakeun paremutan ieu sanes kanggo ngogo pun anak atawa miceun rijki sakedik anu taya gunana. Nanging simkuring ngayakeun acara ieu nyaeta kanggo langkung ngemut-ngemut kawajiban simkuring salaku sepuhna sareng kawajiban pun anak. 

Tangtos janten kahoyong urang sadaya, nyaeta hoyong gaduh putra anu soleh anu dipirido ku Allah SWT. Luyu kana salah sawios katerangan anu kaunggel dina hadits Rasululloh, anu unggelna:

"Upama maot anak adam (manusa) mangka pegat sagala amalna kajaba tilu perkara, (nyaeta) shodaqoh jariyah, ilmu anu mamfaat, boga anak anu sholeh anu ngadu'akeun janu jadi indung bapana".

Pamungkas, tangtos aya kakirangan boh dina panampian atanapi tuang leueutna, simkuring neda sihapunten ka para wargi sadaya.

Mudah-mudahan Allah SWT masihan kaberkahan kana sadaya permaksadan ieu. Amin ya mujibas sailin, walhamdu lillah Rabbil 'alamin
Semoga contoh teks naskah "pidato sunda - perayaan ulang tahun" di atas dapat membantu dan mempermudah anda sekalian dalam menulis dan mengerjakan tugas, tugas sekolah dan lainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan contoh pidato ultah bahasa sunda ini. Good Luck !

Prev - Pidato Bahasa Sunda Singkat - Tentang Kebesihan
More aboutContoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Ulang Tahun

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Tentang Pendidikan Singkat

Diposkan oleh Pidato ku

Pidato Bahasa Sunda - Tentang Pendidikan Singkat, Ini adalah contoh teks pidato bhs sunda bertemakan pendidikan, contoh Naskah pidato sunda  pendidikan ini ditulis sebagai bahan referensi untuk anda yang ingin menulis teks pidato berbahasa sunda dengan tema tentang pendidikan untuk keperluan tugas - tugas sekolah atau yang lainya, Berikut contoh pidato sunda - tentang pendidikan singkat seperti dibawah ini.
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

selamat pagi,salam sejahtera kanggo urang sadaya. 

Perbaikan kualitas bangsa kedah ditempuh sarta utamana ngaliwatan atikan. Atikan eta proses anu paos,anu tak liren-liren na kanggo ngahontal hiji tujuan sarta kabuka kanggo nampi ideu-ideu sarta konsep-konsep anyar. Eta hartos atikan,ku kituna hiji waktos kenging ti atikan eta pisan anu bade numuwuhkeun budaya anyar kalawan jalmi anu calakan. 

Salila jalmi na calakan mangka manehna ngagaduhan kawijakan sarta kebajikan jero jiwana. Barulah sanggeus eta anjeunna sanggem ngawasa sains sarta teknologi. Budaya anyar eta pisan anu barobah kaayaan kontra budaya anu saterusna lebet ka jero tatanan barobah kaayaan balarea (budaya) alternatif anu bade dipilih ku bangsa ieu. 

Sadayana ngaliwatan atikan anu tertata rapi: atikan anu sanggem mencerdaskeun,sanggem numuwuhkeun jiwa anu bajik sarta bijak,sarta ngawasa sains sarta teknologi. Eta pisan antos anu bade ngarobah bangsa Indonesia barobah kaayaan Indonesia anyar. 

Perkawis ieu kasampak bade barobah kaayaan ”momok” kanggo atikan di Indonesia. Tacan deui masalah kakurangan tanagi pendidik terselesaikan,masalah sarana atikan anu henteu nyukupan wedal,sarta nyusul masalah awis na waragad atikan. 

Urang rumaos keneh minangka bangsa anu tinggaleun jero sagala rupa perkawis dibandingkeun kalawan bangsa sanes. Ku margi eta hiji-hiji na jalan kanggo mencerdaskeun bangsa nyaeta kalawan ngaronjatkeun atikan demi kanggo ngajadikeun bangsa anu calakan ngaliwatan sistem atikan nasional anu menyeluruh sarta terencana. 

Nanging kanggo nuju ka arah eta,jalan anu ditempuh paos pisan sarta berliku margi masalah atikan patali pisan kalawan faktor sanes,kaasup masalah ekonomi,kaamanan sarta masalah sosial lianna. Para guru oge dipambrih mimiti ngarobah cara diajar ka siswa. Para guru oge henteu kenging deui mikeun tekanan ka siswa sepertos palajaran ngapalkeun sarta mikeun soal pilihan dobel (multiple choice) margi tiasa berdampak dina pembentukan kapribadian. 

Peran atikan,minangka sarana pemberdayaan,kedah sacara sadar nyiapkeun peserta didik jero kahirupan balarea sae minangka individu atawa anggota balarea. Pemberdayaan ngan ngagaduhan hartos lamun proses pemberdayaan barobah kaayaan haturan sarta kadudukan ti kabudayaan. 

Ku margi eta,atikan kedah numuwuhkeun jiwa independensi,ngusikkeun parnyataan diri sarta para pendidik ngawulang siswa kanggo hirup jero harmoni kalawan ngajenan kitu kaayaanana beda. 

Ka hareupeunana,sistem atikan kedah robih ti instruksional barobah kaayaan motivasional berprestasi,berkreasi,sarta linuhung pekerti. 

Wassalamu Alaikum Wr. Wb
Semoga contoh teks naskah "pidato sunda - pendidikan" di atas dapat membantu dan mempermudah anda sekalian dalam menulis dan mengerjakan tugas, tugas sekolah dan lainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan contoh pidato pendidikan dengan bahasa sunda ini. Semoga bermanfaat. Good Luck !
More aboutContoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Tentang Pendidikan Singkat